love is folly banner varna
10 - copy - copy - copy - copy - copy - copy - copy
wfaf
10 - copy - copy - copy - copy - copy - copy
10 - copy - copy - copy - copy - copy
IEC
лебед
10 - copy - copy - copy - copy
10 - copy
previous arrow
next arrow

CarriagebaniaThe Regional History Museum – Sofia, also known as Sofia History Museum, is one of the most attractive places to visit in the capital. In 2018 it will celebrate its 90th anniversary. Its permanent exhibition, on address Banski square 1 (the building of the former Central Mineral Baths), is spread out through eight halls, while two of its other halls are devoted to temporary exhibitions.
The museum, whose mission, vocation and privilege is to preserve the cultural and historical heritage of the capital, was founded in 1928. Since then, the number of exhibits owned by the museum has steadily increased and currently amounts to more than 120,000.
Its new permanent exhibition was officially opened on the Day of Sofia - September 17, 2015. The chronological tour starts with the “Heritage of the Antiquity” Hall, which presents discoveries from the study of numerous archaeological sites on the territory of the city dating from 1952 onwards. Among the highlights is a restoration of a prehistoric house, as well as the fine glass vessel “Vasa Diatreta”, the only vessel of its kind ever uncovered on the territory of Serdica. In the “The Power of The Spirit” Hall are presented the achievements of Orthodox Christian culture and art.
The rest of the halls attract attention to various episodes from the history of the Third Bulgarian State. Most impressive among the exhibits are: The Golden Carriage; the desk of Prince Ferdinand, given to him by Otto von Bismarck; the restoration of a newspaper pavilion and a poster column; a Mercedes car from 1905 and others.
In 2018 all exhibitions and events in Sofia History Museum will signify the big holiday, and visitors will be able to enjoy wonderful surprises that are yet to be revealed. A big event, dedicated to the 90-th anniversary of museum’s foundation, is the temporary exhibition “Under the sign of Mercury”. It is named after the protector of commerce in Ancient Rome – God Mercury and shows the growth of the city as a trade center from the Antiquity up to the present day. The exhibition is opened for visitors until 25th February.
In addition to the permanent exhibition, the museum also manages a number of affiliated sites: the archaeological level of the Basilica of St. Sophia (2 Paris Str.), the tomb of Prince Alexander I Battenberg (81 Vasil Levski Blvd.), the Archaeological Park West Gate of Serdica (between George Washington Str., Kniaz Boris I Str., Pirotska Str. and Todor Aleksandrov Str.), the Eastern Gate of Serdica (in the underpass hall between the Presidency and the Ministry Council), the Triangular Tower of Serdica with its corresponding gallery space (16 Knyaginya Maria Louisa Blvd.).

 

Регионалният исторически музей – София, познат още като Музея за история на София, е сред най-привлекателните места, които могат да бъдат посетени в столицата. През 2018-а той ще отпразнува своята 90-а годишнина. Постоянната му експозиция, с адрес пл. “Бански” 1 (сградата на бившата Централна минерална баня), е разположена в осем зали. Допълнително, разполага с още две зали за временни изложби.

Подхождайки ретроспективно, Музеят, чиято мисия, призвание и привилегия е да съхранява културно-историческото наследство на столицата, е основан през 1928 г. Оттогава броят на притежаваните експонати постоянно нараства, като понастоящем възлиза на над 120 хил.
Най-новата постоянна експозиция на Музея бе открита тържествено в Деня на София – 17 септември 2015 г. Хронологично разходката започва от зала “Наследството на древността” с находки, открити при проучването на многобройните археологически обекти на територията на града от 1952 г. насам. Сред акцентите е възстановката на праисторическа къща, както и изящният стъклен съд тип Ваза Диатрета (единственият засега открит на територията на Сердика). В зала “Силата на духа” са представени достиженията на православната християнска култура и изкуство.

Останалите зали приковават вниманието към различни епизоди от историята на Третото българско царство. Впечатление сред експонатите правят: “Златната каляска”; бюрото на княз Фердинанд, подарено му от Ото фон Бисмарк; възстановката на вестникарски павилион и афишна колона; автомобилът Мерцедес (1905 г.) и други.

През 2018 г. Регионалният исторически музей – София отбелязва своята 90-годишнина. Всички изложби и събития ще преминат под знака на големия празник, а посетителите ще се радват на прекрасни изненади, които тепърва ще бъдат разкривани. Знаково събитие, посветено на 90-годишнината от създаването на Музей за История на София, е изложбата „Под знака на Меркурий”. Експозицията носи името на покровителя на търговията в Древен Рим – бог Меркурий и показва развитието на града като търговски център от Античността до нашето съвремие. Изложбата е отворена за посетители до 25 февруари 2018 г.

Освен постоянната експозиция, Музеят управлява и редица филиали, достъпни за посещение: археологическото ниво на базиликата „Света София” (ул. “Париж” 2), гробницата на княз Александър I Батенберг (бул. “Васил Левски” 81), археологическият парк “Западна порта на Сердика (между ул. “Георг Вашингтон”, ул. “Княз Борис I”, ул. “Пиротска” и бул. “Тодор Александров”), Източната порта на Сердика (в подлеза между Президентството и Министерския съвет), Триъгълната кула на Сердика с прилежащото галерийно пространство (бул. “Княгиня Мария Луиза” 16) и други.